Standardside

Vedtægter for Visens Venner Holstebro

§1
Foreningens navn er Visens Venner i Holstebro.

§2
Foreningens formål er at styrke interessen for Nordisk visekunst med hovedvægt lagt på dansk visekunst.
Det kan ske ved at dyrke visekunsten på øveaftener, ved afholdelse af viseaftener, ved at arrangere kurser, medvirke ved arrangementer uden for foreningen samt at søge samarbejde med viseforeninger i ind og udland.

§3
Alle som ønsker at fremme foreningens arbejde, kan optages som medlem.
Man kan optages som udøvende medlem (sanger, fortolker, forfatter, komponist, akkompagnatør, m, v ) hvis foreningens bestyrelse kan gå ind for det, efter man har deltaget i to øveaftener.
Alle andre kan optages som medlemmer af vennekredsen.

§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.Generalforsamlingen afholdes, som det fremgår af: Sæsonprogrammet
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1  Valg af dirigent 
2  Bestyrelsens beretning
3  Fremlæggelse af revideret regnskab
4  Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af             kontingent
5  Indkomne forslag
6  Valg af bestyrelse samt 2 subleanter
7  Valg af revisor samt revisor subleant
8  Eventuelt
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode, således at der det første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning.
Medlemmer kan genvælges.
Revisorer og suppleanter vølges for 1 år.
Ikke tilstedeværende medlemmer kan opstilles ved valg, hvis der skriftlig er givet tilsagn om opstillingen

§5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen ønske det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.
Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dages varsel og senest 6 uger efter begæring og med angivelse af dagsorden.

§6
Regnskabet løber fra 1 April til 31 Marts.

§7
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer.

§8
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og tilrettelæggelse dens aktiviteter evt. i samarbejde med medlemmerne.

Udebliver et medlem af bestyrelsen fra tre på hinanden følgende af bestyrelser møder uden lovligt forfald, udtræder vedkommende.


§9
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de på ge-neralforsamlingen afgivne stemmer.

Enhver vedtægts ændring skal tillige forelægges  "Fællesrepræsentationen for Visens Venner i Danmark".

Forslag til vedtægtsændringer sendes skriftligt til formanden, senest 1 februar


§10
Foreningen er tilsluttet "Fællesrepræsentationen for Visens Venner i Danmark".

Bestyrelsen udpeger for 1 år ad gangen 2 repræsentanter til Fællesrepræsenta-
tionen.


§11
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte ved to på hinanden føl-gende generalforsamlinger stemmer herfor.


§12
Opløses foreningen, tilfalder eventuelle midler det musiske arbejde i Holstebro.

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

05.07 | 09:10

Ja det er det

03.06 | 11:22

Er medlems skabet 125 kr pr år?